06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
RSE

Register Security Expert

RSE
n
Aanvraagformulier
Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden RSE
Indien men is ingeschreven in het register security expert geeft dat het recht het keurmerk RSE te gebruiken in overeenstemming met het betreffende Reglement
Algemeen
Uitsluitend complete aanvragen (klik op Aanvraagformulier RSE) worden in behandeling genomen. Indien men niet voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden, heeft het geen enkele zin een aanvraag te doen. Er worden namelijk geen uitzonderingen gemaakt. De complete aanvraag stuurt u, ingevuld en ondertekend, als pdf bij voorkeur per mail aan secretaris@sern.nl of per post aan Stichting SERN, Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem.

U moet een van de volgende aanvaarde opleidingen met goed gevolg hebben afgerond:
 • de post hbo registeropleiding DHM Security Management of daarmee gelijkgestelde opleiding niet langer dan drie jaar geleden met succes afgerond. Is de opleiding langer dan drie jaar geleden gevolgd dan dient een "bewijs van bijscholing" te worden overgelegd.
 • Master of Science in the Study of Security Management (Univ. van Leicester), of
 • Certified Protection Professional (CPP) van de ASIS. Men moet dan op het moment van de aanvraag bij ASIS zijn ingeschreven.
Indien u in loondienst bent:
 • u moet tenminste drie jaar een aanvaarde functie vervullen op beveiligingsgebied, d.w.z.
 • a. een leidinggevende- en op beleidsniveau adviserende functie; of
 • b. een op beleidsniveau adviserende functie; of
 • c. een beleidsbepalende functie; en
Voor al deze functies moet uit de functiebeschrijving of op andere wijze blijken dat :
 • de functie hoofdzakelijk betrekking heeft op beveiligingswerkzaamheden (normale politie-, militaire- of inlichtingenwerkzaamheden zijn uitgesloten); en
 • voor de functie tenminste een hbo opleiding of hbo werk- en denkniveau vereist is.
 • d. een functie die geheel of hoofdzakelijk betrekking heeft op informatiebeveiliging geldt niet als aanvaarde functie.
 • e. een geheel of hoofdzakelijk operationeel c.q. uitvoerend leidinggevende functie is geen aanvaarde functie. Vervult u een dergelijke functie dan komt u misschien in aanmerking voor inschrijving in het RMB.
 • f. u mag niet tevens als zelfstandig ondernemer actief zijn op beveiligingsgebied.
U moet SERN toezenden:
 • het aanvraagformulier met de daarin gevraagde stukken en bijlagen, en
 • een door uw werkgever vastgestelde functiebeschrijving waaruit blijkt dat een hbo opleiding of hbo werk- en denkniveau zijn vereist en tevens blijkt dat beveiligingswerkzaamheden het hoofdbestanddeel van vormen van uw totale pakket werkzaamheden; en
 • een organogram waaruit de plaats van uw functie in de organisatie blijkt.
Indien u zelfstandig ondernemer bent:
 • Indien men als zelfstandig ondernemer werkzaam is op het gebied van beveiliging moet een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel worden overgelegd dat niet ouder is dan een maand.
 • Uit het KvK uittreksel moet blijken dat de aanvrager tenminste drie jaar voor de datum van aanvraag als zelfstandig ondernemer op het gebied van beveiliging stond ingeschreven.
 • U dient ten genoegen van het bestuur aan te tonen daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer hoofdzakelijk (d.w.z. voor 50% of meer van de bedrijfsactiviteit) op het gebied van beveiliging actief te zijn.
 • Het bestuur kan nadere informatie verlangen over de inhoud en omvang van zakelijke security activiteiten
 • U mag niet terzelfder tijd geheel of gedeeltelijk in loondienst werkzaam te zijn.
 • Werkzaamheden die geheel of hoofdzakelijk betrekking hebben op informatiebeveiliging worden niet als beveiligingswerkzaamheid beschouwd.

Kandidaat ingeschrevenen die werkzaam zijn op HBO niveau maar op het moment van registreren niet voldoen aan één van de overige eisen die gesteld worden als voorwaarde om zich als RSE te kunnen registreren, krijgen de mogelijkheid om zich te registreren als RMB waarna zij na 12 maanden een verzoek kunnen richten aan de secretaris om de inschrijving als RMB om te zetten naar RSE. Hiervoor gebruikt geregistreerde het aanvraag formulier RSE.