06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Studiebeurs

l
Deskundigheid
Erkende opleidingen
Beste deelnemer opleiding
Bij diploma uitreiking

Studiebeurs

In het kader van de bevordering van de vakkundigheid en deskundigheid op beveiligingsgebied, heeft het bestuur de “SERN studiebeurs” ingesteld. Per jaar kan aan de beste cursist(en) en deelnemer(s) van de volgende cursus en opleidingen een studiebeurs worden toegekend:

  • cursus IRIS Security Management®
  • post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®
  • post-HBO Registeropleiding Security Techniek

 

De studiebeurs wordt gegeven ter vergoeding van de kosten voor een volgende opleiding op post hbo niveau op het gebied van security.

Per kalenderjaar stelt het bestuur de hoogte van de studiebeurs vast en bepaalt het hoe vaak een studiebeurs zal worden toegekend en voor welke gevolgde cursus. De studiebeurs bestaat uit een geldbedrag en wordt toegekend aan de beste cursist van een (of meer) door het bestuur aangewezen cursus(sen) per kalenderjaar. De studiebeurs wordt betaald aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, na overlegging van een deugdelijk schriftelijk bewijs van inschrijving of betaling van het betreffende onderwijsinstituut. Indien meerdere cursisten dezelfde beste resultaten behaalden zal het onderwijsinstituut dat kandidaten mag voordragen door middel van het lot moeten bepalen wie voor de studiebeurs wordt voorgedragen. Het bedrag van de studiebeurs moet uiterlijk binnen twee jaar na de datum van toekenning zijn opgenomen. Gebeurt dit niet dan vervalt de studiebeurs. Indien een cursus minder kost dan het vastgestelde bedrag van de studiebeurs wordt het verschil niet aan de cursist of degene die voor hem het cursusgeld voldeed, betaald. Ingeval van onduidelijkheden over de voorwaarden voor het toekennen van een studiebeurs beslist het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur inzake de voorwaarden en/of de toekenning van een studiebeurs kan geen gezwaar of beoep worden ingesteld.